ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

 

ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು

ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

 

 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು.pdf

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುರಿತಂತೆ

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.pdf

ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು

 ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು.pdf
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS