ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖಾ ಆದೇಶಗಳು

ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 119 ಕಸಧ 2020

19.03.2020

ಇಲಾಖೆ

343 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 175 ಕಸಧ 2019

12.03.2020

ಇಲಾಖೆ

1.96 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 66 ಕಸಧ 2020

07.02.2020

ಇಲಾಖೆ

763 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 215 ಕಸಧ 2019

24.01.2020

ಇಲಾಖೆ

352 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 108 ಕಸಧ 2019

24.01.2020

ಇಲಾಖೆ

287 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 296 ಕಸಧ 2019

18.12.2019

ಇಲಾಖೆ

310 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 41 ಕಸಧ 2020

31.01.2020

ಇಲಾಖೆ

329 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 49 ಕಸಧ 2020

01.02.2020

ಇಲಾಖೆ

310 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 62 ಕಸಧ 2020

15.02.2020

ಇಲಾಖೆ

213 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 90 ಕಸಧ 2020

07.03.2020

ಇಲಾಖೆ

443 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 324 ಕಸಧ 2019

02.03.2020

ಇಲಾಖೆ

392 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 14 ಕಸಧ 2020

25.02.2020

ಇಲಾಖೆ

26.1 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 166 ಕಸಧ 2020 (ಭಾಗ-1)

18.09.2020

ಇಲಾಖೆ

792 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 90 ಕೆಒಎಲ್ ಆಕ 2020

15.09.2020

ಇಲಾಖೆ

943 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 166 ಕಸಧ 2020

14.09.2020

ಇಲಾಖೆ

861 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 166 ಕಸಧ 2020

14.09.2020

ಇಲಾಖೆ

858 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 166 ಕಸಧ 2020 (ಭಾಗ-1)

05.09.2020

ಇಲಾಖೆ

555 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 166 ಕಸಧ 2020 (ಭಾಗ-1)

05.09.2020

ಇಲಾಖೆ

853 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 166 ಕಸಧ 2020

19.08.2020

ಇಲಾಖೆ

843 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 144 ಕಸಧ 2020

13.08.2020

ಇಲಾಖೆ

749 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 166 ಕಸಧ 2020

04.08.2020

ಇಲಾಖೆ

1.31 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 13 ಕರಾಗ ಆಕ 2020

03.08.2020

ಇಲಾಖೆ

817 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 208 ಕಸಧ 2020

04.08.2020

ಇಲಾಖೆ

332 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 87 ಕಓಎಲ್ ಆಕ 2020

03.08.2020

ಇಲಾಖೆ

522 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 65 ಕಸಧ 2020

29.07.2020

ಇಲಾಖೆ

346 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 43 ಕಸನಿ 2020

03.08.2020

ಇಲಾಖೆ

466 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 197 ಕಸಧ 2020

24.07.2020

ಇಲಾಖೆ

525 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 140 ಕಸಧ 2020

27.07.2020

ಇಲಾಖೆ

500 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 140 ಕಸಧ 2020

27.07.2020

ಇಲಾಖೆ

409 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 99 ಕೆಓಎಲ್ ಆಕ 2020

23.07.2020

ಇಲಾಖೆ

456 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 194 ಕಸಧ 2020

22.07.2020

ಇಲಾಖೆ

627 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 1 ಕಗೌಧ 2020

07.07.2020

ಇಲಾಖೆ

594 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 02 ಕಸಧ 2020

08.07.2020

ಇಲಾಖೆ

356 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 140 ಕಸಧ 2020

29.05.2020

ಇಲಾಖೆ

439 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 94 ಕಸಧ 2019

21.09.2019

ಇಲಾಖೆ

1.19 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 67 ಕೆಒಎಲ್ ಆಕ 2020

22.05.2020

ಇಲಾಖೆ

398 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 139 ಕಸಧ 2020

04.05.2020

ಇಲಾಖೆ

425 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 119 ಕಸಧ 2020

19.03.2020

ಇಲಾಖೆ

352 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 10 ಕಸಧ 2019

01.09.2020

ಇಲಾಖೆ

174 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 297 ಕಸಧ 2019

02.09.2020

ಇಲಾಖೆ

120 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 141 ಕಸಧ 2020

30.05.2020

ಇಲಾಖೆ

236 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 126 ಕಸಧ 2020

21.03.2020

ಇಲಾಖೆ

214 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 126 ಕಸಧ 2020

21.03.2020

ಇಲಾಖೆ

231 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 126 ಕಸಧ 2020

21.03.2020

ಇಲಾಖೆ

228 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 02 ಕಸಧ 2020

17.03.2020

ಇಲಾಖೆ

232 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 465 ಕಸಧ 2018

03.03.2020

ಇಲಾಖೆ

218 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 11 ಕಸಧ 2020

02.03.2020

ಇಲಾಖೆ

238 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 49 ಕಸಧ 2018

17.02.2020

ಇಲಾಖೆ

237 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 315 ಕಸಧ 2019

17.02.2020

ಇಲಾಖೆ

213 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 52 ಕಸಧ 2020

17.02.2020

ಇಲಾಖೆ

205 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 51 ಕಸಧ 2020

13.02.2020

ಇಲಾಖೆ

228 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 88 ಕಸಧ 2020

10.02.2020

ಇಲಾಖೆ

218 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 184 ಕಸಧ 2019

30.01.2020

ಇಲಾಖೆ

207 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 87 ಕಸಧ 2019

30.01.2020

ಇಲಾಖೆ

214 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 311 ಕಸಧ 2019

24.01.2020

ಇಲಾಖೆ

217 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 330 ಕಸಧ 2018

24.01.2020

ಇಲಾಖೆ

217 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 252 ಕಸಧ 2019

24.01.2020

ಇಲಾಖೆ

215 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 208 ಕಸಧ 2021

27.09.2021

ಇಲಾಖೆ

189KB ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-10-2021 02:24 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080